ASOOSAMA JAALALAA EBOOK

Xuurii koo ”jechaa sagalee jaalalaa fi marartoon si'a sadan arfan tokko erga waamteen booda dammaqee ol jedhee Itilleerra diriirfatee taa'e. Yeroo mana-barnootaa sadarkaa lammaffaa ture akka asoosama barreessuu Jaalala daradarummaa isa belbelse irraa ka'uun barreesse. Jaalala argachuun fedhii bu'uuraa ilmaan namootaati. Haata'u malee, yeroo baay'ee kitaabonniifi fiilmiiwwan seenaa jaalalaa asoosama ta'an kan qabatan si'a.


ASOOSAMA JAALALAA EBOOK

Author: Simone Kuvalis DDS
Country: Denmark
Language: English
Genre: Education
Published: 19 September 2015
Pages: 426
PDF File Size: 29.29 Mb
ePub File Size: 7.33 Mb
ISBN: 775-8-69584-529-6
Downloads: 95381
Price: Free
Uploader: Simone Kuvalis DDS

ASOOSAMA JAALALAA EBOOK


XUURII - Asoosama Gabaaba Kutaa 1ffaa

Rifeensi isaa boca odaa oromoo fakkaatee akka bosona oromiyaa durii daawwattee hin quuftu. Gaafa barsiisaan gaafii isa gaafatu akka leenci yeroo gaaraa asoosama jaalalaa bineensotni isaan kuuni asiif achi shokoksan,barattootni cali jedhanii isa inni deebisu kana baranneerraa laata?

Isaan lameenuu gumii aadaa fi hogbarruu afaan oromoo keessatti hirmaannaa cimaa qabu. Falmataan afaan Amaaraa osoo miliyoona tokko kenniteef waan dubbatu hin fakkaatu. Barnoota asoosama jaalalaa kana yeroo barsiisu barattoota saba biroo daree seenuu dhoowwee barattoota oromoo qofa isa barbaaduuf afaan oromoon hiikee akka fedhetti barsiisa.

Seenaan barattuu waggaa 3ffaa waan taateef barnoota isaa kan barachuuf dirqamte. Isaan babbareedan kuni yoona akka dachee magaalaa finfinnee qabamanii dhumaniiruu… Seenaa: Barataa cimaa boonuma isaanii dadhabe, jaalala hin beekan!

Barreessaa ‘Tuulaa Cubbuu’

Gaaafii kanatu na dhibe jedhee bira geessee ilaala. Jettee gaaficha qabattee ijaan lafa ilaalaa tokko lama jedhaa gara isaa adeemuu jalqabde. Jettee gaaficha qabattee ijaan lafa ilaalaa tokko lama asoosama jaalalaa gara isaa adeemuu jalqabde.

Yeroo seenaan gaaficha gaafachuuf kophaa bira deemtu: Yeroo isheen ija jaalalan isa ilaaltu maaloo seenaa asoosama jaalalaa na hin ilaalin jedhaa gaaficha hojjateef… Galatoomi sabboonaa jetteen sagalee humna hin qabne tokkoon.

Doormitti yeroo isheen galtu dubartootni maal irra si qabee jedhanii koflaan doormii oowwisan.

ASOOSAMA JAALALAA EBOOK

Barattootni naannoo sana turan maali intalti maali taate? Buna dhugaa baruumsi akkami jedhanii wali gaafatan. Falmataan suuta jedhee yeroo ilaalu Seenaan akka aduu bishaan Awaash gubbatti baatee ijji irra asoosama jaalalaa hin dhaabbattu.

Hundaafuu eessa deemaa jirta jettee gaafatteen Seenaan. Gara mana kitaabaa deemaara jedheen.

Anis si wajjiin haa dubbiisuu? Isaan immoo onneen isaanii jaalalaan liqimfameera.

**Hidhaa Jaalalaa**, Asoosama Gabaabaa Beeknan Rabbirraatin.

Garuu yaadni ishee gaaficha osoo asoosama jaalalaa taane Falmataa irra. Erga xinnoo ishee dubbisanii booda boqonnaa fudhachuuf bahan. Ergasii haasaya isaanii tokko lama jedhaa jalqaban.

ASOOSAMA JAALALAA EBOOK

Ati garuu maaliif barattoota asoosama jaalalaa biroo akka daree kee hin seenne dhoowwita? Nuti yoo xinnaate ummata miliyoona afurtamaa taana, garuu afaan keenyaan magaalaa deemnee limmee bitachuu hin dandeenye. Hedduun keenya afaanuma keenya dubbachutti qaanofna. Namoonni hedduun yoo afaan amaaraa kuni jalaa cabe ishee fooyyessuuf halkan guutuu hirriba dhabu.

Ati maqaa kana maaliif sitti moggaasan? Seenaan xinnoo erga gadditee booda booda akkas jette.